متراژ زایشگاه

 

مساحت زیر بنا : 243 متر مربع

تعداد تخت:  9تخت (قابل ذکر میباشد تخت های زایشگاه جزء تخت های مصوب بیمارستان محسوب نمیشود و به عنوان تخت جانبی به شمار میرود.)

درمانگاه زنان  شامل یک تخت ژنکولوژی و یک تخت معاینه متراژ: 9.61 متر مربع

مساحت زیر بنا

اتاق تعدادتخت متراژ
 لیبر1 2 تخت  13.33 مترمربع 
 لیبر 2  1 تخت 8.68 مترمربع 
زایمان   2 تخت  34.32 مترمربع 
پره اکلامسی 1 تخت 8 مترمربع
RI 2 تخت 10.5 مترمربع
NST 1 تخت 4.83 مترمربع
ايستگاه پرستاري   7.98 مترمربع
راهرو ايستگاه پرستاري   40.66 مترمربع
اتاق پرو  


7.84 مترمربع