برسی عملکرد زایشگاه

عملکرد زایشگاه

  برسی عملکرد زایشگاه  
 

                                                                                                                     تعداد زایمان های طبیعی  

 
 

                          

 

مقايسه تعدا مراجعين  سرپائي زايشگاه

سرپائی زایشگاه

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

سال88

سال 87

فروردین

117

298

118

171

140

135

80

اردیبهشت

120

185

232

148

136

260

111

خرداد

72

127

241

299

141

117

82

تیر

108

255

211

106

154

227

90

مرداد

155

230

300

210

128

113

100

شهریور

151

380

253

224

180

115

125

مهر

104

134

238

141

138

100

120

آبان

77

170

230

234

103

109

150

آذر

199

155

166

239

143

100

128

دی

 

172

247

247

110

126

133

بهمن

 

110

233

146

122

205

99

اسفند

 

105

193

75

138

110

80

جمع سالانه

1103

2321

2662

2240

1633

1717

1298

 

                      

                         

بررسی سزارین به زایمان طبیعی

بررسي درصد سزارين به زايمان طبيعي

درصد سزارين

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

1389

1388

1387

فروردین

43.0

34.1

46.1

43.2

31.4

29.5

26.9

اردیبهشت

44.9

37.4

41.3

48.5

41.2

30.6

30.3

خرداد

42.5

40.4

42.7

45.8

46.3

37.5

24.6

تیر

41.4

39.4

38.2

49.0

40.6

43.5

27.6

مرداد

35.2

40.4

30.7

44.5

35.5

35.1

40.0

شهریور

47.4

40.8

35.3

31.8

39.0

38.6

26.4

مهر

35.5

46.3

36.8

35.6

37.7

31.8

30.8

آبان

42.9

40.7

40.8

35.1

39.3

32.4

29.7

آذر

48.7

46.1

40.0

36.6

43.8

34.2

20.5

دی

 

46.5

44.2

36.0

44.3

40.5

32.8

بهمن

 

46.7

48.5

35.6

45.4

45.9

36.0

اسفند

 

53.2

38.7

44.6

47.8

46.7

36.8

جمع سالانه

42.1

42.6

40.5

40.3

40.8

37.1

30.4