مدیریت شبکه

 
نام : مصطفی
نام خانوادگی  : دلشاد
متولد : 1354

رشته تخصصی :

متخصص بیهوشی

سوابق اجرایی :

1383 تا 1388: مدیر شبکه بهداشت ودرمان خواف

1388 تا 1395:  مدیر داخلی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

1395 تا کنون: سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرخس