مدیریت شبکه

 
نام : علی
نام خانوادگی  : بیگی
متولد : 1346

سوابق تحصیلی :

1366: بیولوژی – دانشگاه تهران

1385 تا 1390: دکتری حرفه ای دندان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق اجرایی :

1372 تا 1380: مرکز بهداشتی و درمانی بزنگان

1380 تا 1385: مرکز بهداشت شماره یک شهرستان سرخس

1390 تا کنون: ریاست مرکز بهداشت و معاون بهداشتی شهرستان سرخس