کارگزینی

 

مسئول :

سمت :

 
 صادق خادمی کارگزینی

- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امورمختلف کارگزینی

- صدور احکام پرسنل از قبل ارتقاء

- انجام فرایند ارزشیابی پرسنل

-انجام فرایند تمدید قرارداد های پرسنل

-انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان

- اجرای خط مش های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

- شرکت در کمیسیونها جلسات مختلف

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد