امور اداری

 
مسئول : سمت : ایمیل :
عبدالرضا رحمانی امور اداری  

-          نظارت و سرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات و بایگانی

-          نظارت در تهیه و خرید ملزومات و تقسیم آن بین ادارات از طریق آنبار

-          نظارت بر امور مربوط به نقلیه : توزیع وسایل نقلیه بین واحد های تابعه

-          نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرسی

-          نظارت و پیگیری فعالیتهای عمرانی و ساختمان

-          انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه طبق دستورالعمل های موجود

-          همکاری در ثبت و تحریر نامه های وارده و صادره

-          تشریک مساعی در انجام خدمات عمرانی ساختمانها و گزارش چگونگی انجام امرو به مقام مافوق