کارپردازی

 
مسئول : سمت : ایمیل :
عبدالرضا رحمانی کارپرداز  

 


1-استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

2-دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

3-تهیه و تنظیم صورتمجلس های مربوطه به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

4-نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی