شبکه بهداشت ودرمان سرخس


 

معرفی شبکه بهداشت ودرمان سرخس

شبکه بهداشت ودرمان سرخس با توجه به مسؤولیت ذاتی خود در دو حیطه بهداشت و درمان فعالیت می نماید که بخشی از وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

-اجرا برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

- انجام بررسیها و تحقیقات فنی اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشتی

- همکاری و هماهنگی با سازمانها ،موسسات،نهادها به منظور برنامه ریزی و پشیبرد اهداف برنامه بهداشتی

-ارتقاء سطح بهداشت در اجتماع و همکاری با سایر پزشکان و موسسات بهداشتی درمانی

-پیشگیری از گسترش بیماریها و بررسی و کنترل بیماریهای بومی منطقه-اقدام به ایجاد مقاومت در برابر بیماریها از طریق واکسیناسیون در اجتماع

- انجام مراقبتهای بهداشتی گروههای خاص منجمله: اطفال،مادران باردار، بیماران مزمن، سالمندان و.....

- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آحاد مردم از طریق بخشهای مختلف بیمارستان ،مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،خانه های بهداشتی ،پایگاههای اورژانس 115 و  ...

-  نظارت بر خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی در بخشهای خصوصی و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکن عمومی