معرفی آموزشگاه بهورزی


مركز آموزش بهورزي شهرستان سرخس

   مركز آموزش بهورزي شهرستان سرخس. در سال 1369. راه اندازي گرديد . اولين دوره پذيرش بهورز در سال …1369. انجام شد در اين دوره تعداد 8. نفر دانش آموز زن گزينش كه تعداد …8 نفر آنها با موفقيت فارغ التحصيل شدند. تعداد دوره های تربِيت بهورز مرکز به شرح جدول ذيل می باشد.

 

جدول دوره های آموزشی تربيت بهورز برگزار شده:دوره  اموزشي

سال برگزاري

جنسیت فراگیران

تعداد فراگیران

تعداد قبولی

درصد قبولی

اول

71-69

زن

8

8

100

دوم

73-71

زن

6

4

67

سوم

74-72

مرد

9

9

100

چهارم

76-74

مرد

7

6

86

پنجم

80-78

زن

8

7

100

ششم

82-80

مرد

8

8

100

هفتم

85-84

مرد

8

7

5/87

هشتم

86-85

مرد

8

8

100

نهم

89-87

مرد

9

9

100

دهم

90-88

مرد

16

15

94

یازدهم

90-91

مرد

10

10

100

تبصره ای

89

زن

7

7

100

دوازدهم

96-94

زن

16