واحد بیماری ها

 

 

 

 

 

 

نام سمت میزان تحصیلات
معصومه شاهنگی کارشناس مسول واحد بیماریها کارشناس
سمیه داب کارشناس بیماریهای غیرواگیر کارشناس
سعید حقیقی خواه کارشناس بیماریهای زئونوزوزنجیره سرد کاردان
فاطمه عسکری کارشناس بیماریهای واگیر کارشناس
محسن سندگل مسول پایگاه بهداشتی  مراقبت مرزی کاردان
جلیل بامی تکنسین واحد پیشگیری از بیماری هاری بهیار

سهراب نارویی

مسول واحد پیشگیری از بیماری هاری بهیار
 
 

                                                                        

                                                                                           شماره تماس مسئول واحد بیماریها   :05134525488