معرفی بهداشت محیط

 

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط:

 
 

الف )‌‌برنامه ريزي

 1. تدوين طرح جامع عملياتي در سطح ستاد مرکز بهداشت
 2. تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني
 3. تدوين طرحهاي مداخله اي
 4. تدوين برنامه برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي
 5. تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور
 6. تدوین برنامه ویژه ستاد فوریت های سلامت محیط و کار
 7. تدوین برنامه آموزشی برای پرسنل

ب ) نظارت و پايش

 1. پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني
 2. پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت
 3. پایش فعالیت های مراقبین سلامت
 4. نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي
 5. نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب
 6. نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
 7. نظارت بر عملكرد آموزشگاه بهداشت اصناف
 8. نظارت بر عملكرد مراکز پرتو پزشكي و دفع پسماند
ج ) هماهنگي

1-هماهنگي درون بخش

 1. هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت
 2. هماهنگي با واحد مبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي
 3. هماهنگي با واحد تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد
 4. هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس
 5. هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني
 6. هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستانها و مراكز پرتوزا
 7. هماهنگي با واحد غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي در کارخانجات شهرستان
 8. هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ
 9. هماهنگي با آزمايشگاه آبشناسی درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه

2-هماهنگي برون بخش

 1. هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي
 2. هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين
 3. هماهنگي بااداره آب وفاضلاب شهري وروستائي
 4. هماهنگي بااداره بازرگاني شهرستان وعضويت دركميسيون نظارت
 5. هماهنگي با شهرداري و معاونت های زیر مجموعه
 6. هماهنگي با مجمع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط
 7. هماهنگي با اداره نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي
 8. هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي
 9. هماهنگي با زندان بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندان
 10. هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي
 11. هماهنگي بافرمانداری وبخشداريها
ه‍ ) اقدامات اجرائي
 1. اجرای طرح فوریت های سلامت محیط و کار در سطح شهرستان
 2. اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي
 3. اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي
 4. اجراي طرح سالمسازي بوفه هاي مدارس
 5. اجراي دستور العملهاي واصله از مرکز بهداشت استان
 6. اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد
 7. اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي در سيستم شبكه
 8. اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها
 9. اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف
 10. توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز
 11. ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي
 12. اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب

رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش
 1. آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي و مراقبین سلامت از طريق برگزاري كارگاه آموزشي
 2. آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف
 3. آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي
 4. آموزش رابطين
د) بازديد وكنترل
 1. بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي
 2. بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها
 3. بازديد از مراكز پرتو پزشكي
 4. بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي
 5. بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي
 6. بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي
 7. بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي
 8. بازديد از كارخانه توليد يخ
 9. بازديد از مراكز مشاوره ترك دخانيات
 10. بازديد از پايانه مسافربري ، ترمينال
 11. كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو
 12. كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب
 13. كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي
 14. كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين
 15. كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي
 16. كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس
 17. كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

ه) پشتيباني

 1. پيگيري اعتبارات بهداشت محيط
 2. پيگيري اعتبارات بهسازي محيط روستا ها
 3. تأمين مصالح و ابزار مورد نياز بمنظور بهبود دفع زباله هاي روستائي ، احداث توالت روستائي و ...
 4. پيگيري اعتبارات مربوط به مديريت پسماندهاي بيمارستاني
 5. پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )
 6. پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه
ز) ارزشيابي

ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي و ستاد

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

 1. جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني درمركز بهداشت شهرستان
 2. جمع بندي فرمهاي آماري و ارسال به معاونت امور بهداشتي دانشگاه
 3. تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه
 4. ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشتی درمانی
 5. تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل
 6. ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به مرکز بهداشت استان

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

 1. عضويت دركميسيون نظارت شهرستان بعنوان نماينده بهداشت و درمان شهرستان
 2. عضويت دركارگروه بهداشت و درمان حوادث وسوانح غير مترقبه شهرستان
 3. عضويت در گروههاي كارشناسي زير مجموعه كارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان
 4. عضويت دركميته ا تلاف سگهاي ولگرد
 5. عضویت در کمیته آموزش مرکز بهداشت شهرستان
 6. عضویت در کمیته پایش و ارزشیابی مرکز بهداششت شهرستان
 7. عضویت در کمیته بازرسی از واحدهای درمانی شهرستان
 8. عضویت در کمیته تشویق و تنبیه مرکز بهداشت شهرستان