معرفی واحد بلایا

 

واحد بلایا و حوادث

مسئول : نسرین خزایی

 
 

شرح وظايف اجزاي icsمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد:


1- هدايت راهبردي و عملياتي سامانه براساس مباني عملياتEOP

2- اجراي کارکردهاي اختصاصي و تخصصيEOP

3- تدوينiapبا نظارت فرمانده و همکاري اداره کاهش خط بلايا ،اعضاي بخش عمليات وEOc  

4- برآورد نيازهاي منطقه آسيب ديده و هماهنگي راهبردي براي  تامين آنها و پايش و نظارت بر حسن اجرا(با نظارت فرمانده و همکاري اداره کاهش خطر بلايا،اعضاي بخش عمليات وEOc

5- مديريت و نظارت بر نيروي انساني در گير در عمليات ،حضور و غياب ،ثبت سااعات کار،تامين منابع مالي

6- ارتباط با رسانه ها با نظارت فرمانده حادثه

7- انجام هماهنگي درون برون بخشي مورد نياز با نظارت فرمانده

8- ارزيابي و کسب اطمينان از ايمني محل کار ستاد فرماندهي حادثه و ساير کارکنان در طي حادثه و انجام اقدامات لازم