دهان و دندان

 
مسئول: سمت: 
دکتر آیدا محمدابادی بهداشت دهان ودندان 

 

  • انجام فلورایدتراپی و معاینات کودکان 6-14 سال به میزان 100% در سال 1393 و 1394
  • ارتقای سطح فیشور سیلانت در مراکز شهری
  • فعال سازی واحد دندانپزشکی در مرکز روستایی بزنگان
  • افزایش نیروی طرحی در سال 1394
  • بکارگیری نیروهای حدواسط در انجام معاینات و فلورایتراپی
  • بکارگیری یونیت سیاردر سال 1394

 

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان معاونت:

 1-      تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان

 2-      هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

 3-      اجر ا ي  برنامه كشوري سلامت دهان و دندان  دانش آموزان مقطع ابتدايي 

4-       اجرا ي  طرح ادغام بهداشت  دهان و دندان

5-       اجرا ي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك 

6-    اجرا ي طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول دبستان ( بخش معاينات دهان و دندان )   

7-      تنظيم و اجراي كارگاههاي آموزشي بهداشت دهان و دندان

 8-      نظارت بر عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان مراكز و شبكه هاي تابعه 

  9-   تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان مراكز و شبكه هاي تابعه 

10-   تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي ( پوستر ، پمفلت ، كتاب ، ..........) 

11-   همكاري در تهيه برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني ، درج مقالات در رسانه ها در زمينه بهداشت دهان و دندان

 12-   برنامه ريزي در خصوص آموزش نيروهاي درگير در برنامه ها و طرحها ( دندانپزشك ، بهورز ، كارشناس و كاردان بهداشت خانواده ، رابط بهداشتي ، .........)

 13-    همكاري با بخش جامعه نگر دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 14-    همكاري با  دفتر سلامت دهان و دندان در اجراي بررسيهاي اپيدميولوژيك

 15-    هماهنگي با معاونت پشتيباني دانشگاه در خصوص تامين و توزيع بودجه خريد مواد و تجهيزات دندانپزشكي

 16-    تعيين شاخصهاي بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش