مرکز بهداشت

 

مرکز

شهرستان سرخس تاسال 1369 بعنوان بخش زير نظر مرکز بهداشت شماره 2 مشهد در حوزه بهداشت انجام وظيفه می نموده است

سال 1369 سرخس از بخش به شهرستان تبديل و شبکه بهداشت ودرمان تاسیس ؛و مرکز بهداشت با واحد هاي گسترش/ بهداشت خانواده / بهداشت محيط / مبارزه با بيماريها / آمار /  آموزش بهداشت /  مرکز آموزش بهورزي

و مراکز بهداشتي درماني شهري روستايي شماره یک ؛ مرکز روستايي سنگر / معدن / بزنگان  و 15 خانه بهداشت با 32 بهورزارائه خدمات نموده است.

در حال حاضر 3 مرکز شهري روستايي / 6 مرکز روستايي /43 خانه بهداشت فعال با 67 بهورز دارد

واحد هاي ستادي با واحد تغذيه / دهان ودندان / بهداشت روان / مشارکت مردمي/ بهداشت مدارس / حوادث و بلايا /بهداشت و حرفه اي / آموزش کارکنان توسعه نموده است.