زنگ مدرسه

   با توجه به آغاز هفته سلامت در یکی از مدارس شهرستان با حضور مدیریت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین شهرستان زنگ سلامت زده شد، که در این برنامه جناب آقای دکتر بیگی مدیریت شبکه بهداشت ودرمان در خصوص اهمیت سلامت در مدارس و برنامه های خود مراقبتی و لزوم همکاری آموزش و پرورش با مرکز بهداشت مطالبی را ایراد نمودند.