معدوم سازی بیش از 3 تن مواد غذایی

 

 به گزارش مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت در ابتدای سال 95 طی 2401 بازدیدی که این واحد از فروشگاه های سطح شهرستان داشته مقدار 3 تن و 780 کیلو مواد غیر قابل استفاده کشف شده که با هماهنگی های انجام شده این مواد با حضور مدیریت شبکه ، دادستان محترم و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان معدوم و با همکاری شهرداری به محل دفن زباله منتقل گردید . شایان ذکر از این موارد از مورخه 01/12/94 لغایت 15/01/95 کشف شده است