توسعه و بهبود فضای فیزیکی زایشگاه بیمارستان لقمان حکیم

   نظر به اجرای طرح بهبود فضای فیزیکی زایشگاه و نیاز به توسعه فضا علاوه بر بهبود فضای قبلی با پیگیری های مدیریت بیمارستان موافقت اصولی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر افزایش فضای زایشگاه نیز در بیمارستان لقمان حکیم سرخس گرفته و اعتباری مناسب بابت این طرح به بیمارستان لقمان حکیم اختصاص داده شده که تا کنون 40درصد از کار انجام گردیده است.