احداث کلینیک تخصصی درمانی

 

با پیگیری های مستقیم جناب اقای دکتر بیگی مدیریت شبکه بهداشت و درمان سرخس از وزارت خانه در خصوص جذب اعتباری به مبلغ بیست و دو میلیارد و ششصد میلیون ریال جهت ساخت درمانگاه تخصصی در بیمارستان لقمان حکیم، این امر انجام و پروژه فوق شروع بکار کرده تا بحول قوه الهی بتوانیم خدمات بهتری هم به مردم شهرستان و هم کشور همسایه ارایه نماینم.