بهسازی مراکز بهداشت درمانی

 

 

بهسازی مراکز بهداشتی درمانی

 

با توجه به آغاز طرح تحول نظام سلامت  برنامه بهسازی مراکزبهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بر اساس اولویت بندی که توسط مدیریت شبکه و معاون بهداشتی ایشان انجام شده شروع گردیده و از جمله  مراکز که در این طرح بهسازی شده و به اتمام رسیده مرکز بهداشتی درمانی سنگر ، پسکمر و قوش خزایی می توان نام برد . شایان ذکر که تعدای از خانه های بهداشت هم نیز با آغاز این طرح علاوه بر بهسازی تجهیز هم شده است.