بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی و هیات همراه از شبکه بهداشت ودرمان سرخس

 

دکتر مصطفی مهرابی بهار به همراه هیات همراه در مورخه 02/06/94 ،در سفر به این شهرستان ، چگونگی ارایه خدمات در شبکه بهداشت ودرمان سرخس را بررسی نمود.

 در ابتدا مدیریت شبکه بهداشت ودرمان گزارش عملکردی از عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی ارائه نمودند. سپس ریاست محترم دانشگاه به بیان نقطه نظراتی در خصوص عملکرد شبکه و تاکید بر استفاده از همه توان و انرژی در جهت ارائه خدمت به مردم و تاکید بر جلب مشارکت خیرین سلامت جهت ساخت وتجهیز واحدهای مورد نیاز بهداشتی ودرمانی در شهرستان داشته  و درانتها ایشان بازدیدی ازستاد مرکز بهداشت و بخش دیالیز بیمارستان لقمان حکیم و کلینیک شهرک گاز به عمل آوردند.