برگزاری دوره مهارت های زندگی

 

برگزاری دوره مهارت های زندگی

ششمین دوره مهارت های زندگی ویژه همکاران با حضور استاد و مشاور حاج آقای رضایی برگزار گردید که با استقبال کلیه کارکنان و همچنین خانواده های آنان روبرو شده . ضمنآً علاوه بر جلسه عمومی مشاوره خصوصی نیز جهت همکارانی که تقاضای مشاوره داشته نیز برگزار گردیده .